TÜZÜK

Image

Tüzük

 1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 - Derneğin adı HUKUKÎ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ'dir. Derneğin kısa adı HUDER'dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dır. Dernek uygun gördüğü yerlerde şube açabilir. Şubeler Yönetim Kurulu kararı ile açılır. Şubelerin yetki ve faaliyetleri yönetmelikle düzenlenir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

Madde 3- Hukuk fakültelerinden veya adalet meslek yüksek okullarından olan üyelerinin; Sosyal ve Mesleki sahada yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, mesleki bilgi, gelenek ve kültürlerini artırmak, sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzenini temini amacıyla;

 1. a)Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin milli ve çoğulcu demokrasiye bağlı hukuk devleti ruhuna uygun bir anlayışla araştırılmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını temine çalışır.
 2. b)Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda, bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde araştırma ve inceleme yapar ve gerekli görürse yaptırır.
 3. c)Sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzeninin tanzimi için gerekli araştırmaları yapar.
 4. d)Türkiye Cumhuriyetinin, yargı, yasama ve yürütme organlarının ve bu organlara bağlı olarak kamuya hizmet sunan kuruluşların, meselelerini gerektiği şekilde inceler veya incelettirir. Gerekirse bu konularda üniversiteler ve benzeri bilimsel kurumlarla işbirliği yapar.
 5. e)Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar açık oturumlar, toplantı ve gösteriler yapar, yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu tüm yasal faaliyet yöntemlerini kullanır.
 6. f)Anayasada belirtilmiş veya evrensel hukuk normlarına uygun insanca yaşamanın gereği olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelere ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.
 7. g)Yasama ve idari alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri kurar ve yönetir.
 8. h)Hukukun geliştirilmesi, kitlelere yayılması, örgütlenmesi ve araştırılmasını temin etmek amacıyla kurs, serbest ders, seminer ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Mevcut hukuki mevzuata uygun olmak koşulu ile Hukuk Enstitüleri kurarak bilimsel faaliyette bulunur.

ı) Araştırma, anket, inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gereğine göre Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap, dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur. Bu faaliyetlerini sanal yayıncılık yoluyla da sürdürür.

 1. i)Hukuk eğitimi yapan başarılı şahıslara yetişmeleri için yurtlar açar, burslar verir.
 2. j)Üyelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardım fonları kurar ve huzurevleri açar.
 3. k)Mesleki araştırmalar için gerekli lisan kursları açar, gezileri tertip eder, lokaller açar.
 4. l)Amacına ulaşmak için Dernek genel Kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.
 5. m)HUDER bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetler için çocuk bakim yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesislerini gerekli izinleri alarak kurup ve isletebilir.
 6. n)Ulusal ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi için amaçlarına uygun olarak ve hukuki mevzuata aykırı olmamak koşulu ile diğer ülkelerdeki benzeri dernekler üniversiteler, öğretim kurumları ve benzeri kuruluşlar ile işbirliğine girerek üye olabilir. Yurt içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapar.
 7. o)HUDER, mevzuat çerçevesinde aynı amaçlara uygun faaliyet gösteren federasyon kurulmalarında yer alabilir, üye olabilir çalışmalarına iştirak edebilir ve yurtdışında şube açabilir.

ö) HUDER amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sonuç almak için ticari işletme, şirket, vakıf, kooperatif, yayınevi kurup işletebilir. Kamu ve özel teşebbüslerle hukuk alanında kuracağı ilişki nedeniyle üstlenmiş olduğu projeler için hizmet alıp satabilir.

 1. p)HUDER faaliyetler kapsamında yapacağı proje ve ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak hizmetin, ürünün fikri hakları ile ilgili marka ve patent başvurusunu tescillendirebilir ve buna ilişkin ticari faaliyette bulunabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI:

Madde 4- Derneğin kurucuları adları, soyadları, meslekleri, ikametgah ve tabiiyetleri aşağıda belirtilen kişilerdir.

 1. BÖLÜM

ÜYELİK, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 5- 18 Yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi olmasına yasal engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olmak için başvuru yapabilir.

ÜYELİĞE GİRME:

Madde 6- Derneğe üye olma talebi, dernek başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 7- Dernek üyeliği, dernekten çıkma veya çıkarılma ile sona erer. Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten her zaman çıkabilirler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan kimselerin üyelikte bulunduğu süreye ait ödenmemiş aidat borçları varsa bunların Yönetim kurulunca takip ve tahsili zorunludur.

Dernekler Kanununun ilgili maddesinde belirtilen durumların tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Ayrıca;

 1. a)Üst üste iki yıl üyelik aidatı ödemeyen,
 2. b)Derneğin amacıyla bağdaşmaz davranışları görülen bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan söz ve hareketleriyle karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da dernek çevresinde umumi kabul görmeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut rastgele üçüncü şahıslara veya kamuoyuna karşı derneğin amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetlerini dernek kurullarını, görevlilerini yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla derneği veya onun kurullarını veya yetkilerini üzücü" durumlara sokarak Dernek camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde dernek tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlara derneği mevzuat hükümlerine muhalefet eder durumuna düşüren, üyelik sıfatını haksız bir menfaat için vesile yapmakta olduğu anlaşılan, dernekler kanunundaki yasaklara aykırı hareket eden, dernek lokallerinde ve çalışmalarında dernek tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, dernek için manevi bir engel teşkil eden derneğin mahiyeti ve amacı itibari ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta dernek için manevi bir engel teşkil eden ve dernek camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kuruluna sevk ettiği üyenin kesin karara kadar dernek merkez şube ve lokallerine girmesine toplantı ve çalışmalara katılmasını dernek üyeliği sıfatını kullanmasını yasaklayabilir. Ayrıca dernek amaçlarına ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üye hakkında Yönetim Kurulunun sevki ile Disiplin Kurulunca "uyarma" üyenin hareketinde ısrarı halinde ise, "üyelikten çıkarma" kararı verilir.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 8- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 7. maddeye göre üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kuruluna başvurarak, kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

 1. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEK ORGANLARI:

Madde 9- Dernek,

 1. a)Merkez Genel Kurulu,
 2. b)Merkez Yönetim Kurulu,
 3. c)Merkez Denetleme Kurulu,
 4. d)Merkez Disiplin Kurulundan oluşur.

DERNEK GENEL KURULU VE TOPLANMASI:

Madde 10- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliği'nden toplantıya çağırması talep edilebilir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

Madde 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 12- Genel Kurul toplantıları, önceden haber vermek suretiyle dernek merkezinin bulunduğu şehrin dışında da yapılabilir. Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi maddesinin bulunması halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde, toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 13- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.

 1. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, bu durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserini toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir katip seçilir. Başkan Genel Kurulu yönetir. Katibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile Yönetim Kuruluna teslim eder.

Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14- Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a)Derneğin amacına uygun kararlar almak,
 2. b)Dernek organlarını seçmek,
 3. c)Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 4. d)Dernek şubelerinin açılması konusunda karar almak ve genel yönetim kuruluna yetki vermek,
 5. e)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmalarına tekliflerde bulunmak.
 6. f)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 7. g)Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. h)Derneği feshetmek.
 9. i)Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi konusunda ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat ve gerçekleşecek mevzuat değişiklikleri gereğince yapılması mecburi tüm konularda, icap eden muamelelerin gerçekleştirilmesi veya konulması gerekli yasakların ihdası için tüzük değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın karar almak ve gerekli yetki devirlerini yapmak
 10. j)2908 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat ve gerçekleşecek diğer mevzuat değişiklikleri sebebiyle yapılması mecburi tüzük değişikliklerini yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

Madde 15- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinde getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunca Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden biri mahallin sulh hukuk hakimliğinden, Genel Kurulun toplanmasının sağlanmasını talep edebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarında görev taksimatı yapar. Genel başkan derneği temsil eder. Tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek işlerini yürütür. Toplantıları yönetir. Genel Başkanın görevlendirdiği bir Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkana vekalet eder. Genel Başkan Yardımcılarının görevleri, ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu gerek görürse yeni Genel Başkan Yardımcıları ihdas eder. Muhasip, derneğin muhasebe ve mali işlerini yürütür. Genel Sekreter dernek kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Yazışmaları yapar ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 17- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a)Derneği temsil etmek,
 2. b)Aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,
 3. c)Dernek Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. d)Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
 5. e)Üyelik aidat miktarını belirlemek, üyelere duyurmak ve takibini sağlamak,
 6. f)Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlamak, şube kuruluşlarına yetki vermek,
 7. g)Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

Madde 18- Denetleme Kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Aşağıdaki görevleri yapar.

 1. a)Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik ve yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,
 2. b)Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir rapor ile genel kurula sunmak,
 3. c)Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. d)Üyeliğe kayıt, son verme işlemlerini tüzük ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek,
 5. e)Dernek Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
 6. f)Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

ONUR KURULU:

Madde 19- Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca seçilecek kişilerle doğal üyelerden oluşur. Doğal üyeler daha önceden Derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmış olanlardır. Ancak haklarında Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı verilenler Onur Kurulu üyesi olmazlar.

İSTİŞARE KURULU:

Madde 20- İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şahıslardan ve bu şahıslardan oluşturulacak alt komisyonlardan oluşur.

DİSİPLİN KURULU:

Madde 21- Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı 30 gün içinde tamamlayarak kararını verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir. Disiplin Kurulu kararları aleyhine ilgililerce Genel Kurula itirazda bulunulabilir.

GENÇLİK KURULU:

Madde 22-

Gençlik Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şahıs/şahıslardan ve gerektiğinde bu şahıslardan oluşturulacak alt komisyonlar ile il ve ilçe teşkilatlarından oluşur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu, başkan tarafından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri, tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 24- Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

 1. a)Üye kayıt defteri: derneğe girenlerin kimliklerini, derneğe giriş tarihlerini, aylık veya yıllık aidatlarını gösteren defterdir.
 2. b)Karar defteri: Dernek Yönetim Kurulunca alınan karalar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Kararlar altı başkan ve üyelerince imzalanır.
 3. c)Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. d)Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 5. e)Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançoların işlendiği defterdir.
 6. f)Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaşların kaydedildiği defterdir.

Bu maddede sayılı olan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 1. BÖLÜM

ŞUBELERİN KURULUŞU VE YETKİLERİ

ŞUBELERİN KURULUŞU :

Madde 25- Dernek her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

Madde 26- Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu bulunur. Ayrıca genel merkezce oluşturulabilen istişare kurulu hariç olmak kaydıyla diğer kurullar şubelerce de oluşturulabilinir. Şubeler, Merkez Yönetim Kuruluna istişare kurulu üyesi önerebilirler. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır.

Şube yönetim kurulu Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır.

Şubede, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur.

Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ:

Madde 27- Merkez Genel Kurulu toplantılarında şubeler en az beş üye ile temsil edilir. Üye seçimi şube Genel Kurulunda kendi üyeleri arasından seçilir. Şubeler Genel kurullarını, Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önceden bitirmek zorundadır.

MALI KONULAR:

Madde 28- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardım ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK OLAN YARDIM VE ŞARTLARI:

Madde 29- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur;

 1. a)Miktarı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen üye aidatları.
 2. b)Bağış, yardım ve vesayet suretiyle bağış ve yardımlar
 3. c)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. d)Dernekler kanununa göre uygun olan diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Dernek, dernek amaçlarına aykırı olmamak şartıyla ve derneğin amacını sağlamak konusunda açıkça belirlenmesi kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan yardım alabilir yada bu kurum ve kuruluşlara yardım yapabilir. Ayrıca kamu yararına faaliyet gösterebilme statüsünü kazandıktan sonra Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

GELİR VE GİDERLER USULÜ:

Madde 30- Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Bu belgeler beş yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgeleri Maliye Bakanlığından temin edilir. Maliye Bakanlığı yazılı alındı belgesi talebini 30 gün içinde karşılayamazsa, dernek alındı belgesi (makbuz) bastırır. Bu belgeleri (makbuzları) mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak, bağış ve aidat toplayabilir.

Derneğin bastırdığı alındı belgesinde ödeme miktarı ve ödemede bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi (makbuz) sağlandıktan sonra özel alındı belgesi (makbuz) kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulunun alacağı bir kararla belirlenmesi ve bu kararın mahallin en büyük mülki amirliğince tescili gerekir.

Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplanmaz. İmsakiye ve takvim basılı eser niteliğinde değildir.

Dernek gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda 2908 sayılı Dernekler Kanununun değişik 45 madde hükümlerine uygun olarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek beyannameyi yılsonu itibariyle mahallin en büyük mülki amirine verir. Bu husustaki sorumluluk genel kurulca yetki devri gerektirmeksizin Yönetim kuruluna aittir.

DERNEĞİN DIŞ DENETİMİ:

Madde 31- Derneğin dış denetimi, organları dışında yetkili mercilerin yapacağı denetimi ifade eder. 2908 sayılı Yasa'nın 45. maddesine göre yapılacak olan bu denetlemelerde her an hazırlıklı bulunup ve denetimcilere derneğin bütün faaliyetleri konusunda dürüstlük içinde doğru bilgiler verilir. Aksine davranışların sonucu olan görevden uzaklaştırma tasarrufuna mahal verilmemeye çalışılır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 32- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

 1. BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FAALİYETTEN ALIKOYMA, TASFİYE

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 33- Dernek tüzel kişiliği, genel kurul ve mahkeme kararıyla feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde sona erer.

GENEL KURULUN FESHİ:

Madde 34- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MAHKEME KARARIYLA FESİH:

Madde 35- Derneğin olağan Genel kurul toplantısı, tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarlarına rağmen, bu zorunluluk 3 ay içinde yerine getirilmezse mahallin en büyük mülki amirinin ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla fesh edilebilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

Madde 36- Dernek; kuruluş amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya bu TÜZÜĞÜN 12. maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti Sulh Hukuk Hakimi’nin kararı ile olur.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILMA:

Madde 37- Dernek, 2908 sayılı Yasa ve diğer yasalarla öngörülen hallerde, derneğin suç kaynağı haline gelmesi durumunda mülki amirliğin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli kapatılır. Derneğin suç kaynağı haline geldiğinin tespiti 2908 sayılı Yasanın 53. maddesinde öngörülen hallerin mahkeme kararıyla belirlenmesiyle mümkündür.

DERNEĞİN FAALİYETTEN ALIKONULMASI:

Madde 38- Dernek, mahkeme kararı veya valilik kararıyla faaliyetten alıkonulabilir. Mahkeme davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden derneğin her türlü faaliyetini yasaklayabilir. Valilik veya valiliğin emriyle ilçe kaymakamlığının 2908 sayılı yasanın 54. maddesinde belirtilen sebep ve sekle uygun olarak derneği faaliyetten alıkoyabilir. Derneğin faaliyetten alıkonulması halinde, maddi ve hukuki varlıklarının korunması için mahallin sulh mahkemesince kayyım tayin edilir.

TASFİYE:

Madde 39- Dernek feshedildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve hakları aynı amaç doğrultusunda çalışan bir derneğe devredilir.

 1. BÖLÜM

YASAKLAR, TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR, LOKAL AÇMA, YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

YASAKLAR:

Madde 40- Dernek faaliyetlerinde, 2908 sayılı yasanın ve diğer yasaların önerdiği yasaklar ve emirlere titizlikle riayet edilir. Yanında veli veya vasi olmadan 18 yasından küçüklerin veya orta öğrenim öğrencilerinin dernek merkezine ve şubelere girmeleri yasaktır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:

Madde 41 -Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

LOKAL AÇMA:

Madde 42- Dernek, merkez ve şubeleri mahallin mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

YÜRÜTME:

Madde 43- Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve riayeti sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.